Algemene voorwaarden

Algemeen
Change4u is een praktijk voor Coaching en Therapie en is opgericht door Christel Verhoeven, gevestigd in Druten en zij is als therapeut aangesloten bij het CAT en voldoet hiermee aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Voor meer informatie kunt u terecht bij www.catcomplementair.nl. Tevens is Christel lid van de vereniging van NEI therapeuten. Voor meer informatie zie www.vvnt.nl. 

Verhinderig
Het afzeggen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren worden gedaan. Indien dit niet het geval is, worden de volledige kosten voor de geplande afspraak in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch.

Aansprakelijkheid
Een consult kan nooit een een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen tijdens de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.

Voor de begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is Change4u , Christel Verhoeven, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, schade of overlast die samenhangt met u of voortvloeit uit de coaching, behandeling of therapie. Change4u is ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de behandelingen die door Change4u, Christel Verhoeven (uit)gevoerd zijn.

Begeleiding minderjarige
Begeleiding kinderen tot 16 jaar
Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en therapie van kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing beide gezaghebbende ouders/voogd akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst of de ondertekenende ouder draagt er de zorg voor dat eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties op zich neemt. Behandelend therapeut kan niet niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Begeleiding minderjarige van 16 tot 18 jaar
In principe is er bij een behandeling geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de minderjarige. Tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval toestemming van de ouders of voogd nodig is (zie hiervoor de informatie bij begeleiding kinderen tot 16 jaar). 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Change4u en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Beëindiging
De therapeut is verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; dan doet de cliënt dit op eigen risico en is dan bereid een verklaring te tekenen waarop de cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigd.

De behandeling kan door de therapeut eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.

Betalingsvoorwaarden
De cliënt/opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de gevraagde tarieven. De betaling vindt plaats in onderling overleg tussen de cliënt/opdrachtgever en therapeut; per overboeking of per pinbetaling. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, ontvangt de cliënt/opdrachtgever een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening, is de coach genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Change4u gerechtigd verdere behandeling op te schorten.

Klachtenprocedure
Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken met de therapeut. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de geschillencommissie GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).


Verkoop van Digitale Producten

Artikel 1: Definities
1.1 Op maat gemaakt digitaal product: Een digitaal product dat specifiek voor de klant is vervaardigd op basis van zijn/haar wensen en specificaties.

Artikel 2: Herroepingsrecht
2.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op op maat gemaakte digitale producten, zoals bedoeld in Artikel 6:230p sub f van het Burgerlijk Wetboek.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling voor een op maat gemaakt digitaal product, gaat de klant ermee akkoord dat het herroepingsrecht is uitgesloten.

Artikel 3: Bestelling en Betaling
3.1 Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden, waarin duidelijk wordt aangegeven dat het herroepingsrecht is uitgesloten voor op maat gemaakte digitale producten.
3.2 De betaling voor op maat gemaakte digitale producten dient vooraf te geschieden via iDEAL. Na ontvangst van de betaling wordt het product vervaardigd en geleverd volgens de overeengekomen specificaties.

Artikel 4: Levering
4.1 De levering van op maat gemaakte digitale producten vindt plaats via e-mail of een andere overeengekomen digitale methode, binnen de afgesproken termijn na ontvangst van de betaling.