Uw privacy bij Change4u, Praktijk voor Coaching en Therapie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij het verlenen van diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Christel Verhoeven | Eigenaar Change4u – Praktijk voor Coaching & Therapie | E: info@praktijkchang4u.nl | T: 06 30 37 97 60

Verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Voor een goede behandeling hebben wij, als uw behandeld therapeut, aanvullende gegevens nodig. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier, behandelovereenkomst of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is gaan wij discreet om. Wij zullen alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. 

Change4u registreert haar PowerSlim-cliënten middels het door PowerSlim ter beschikking gestelde software. PowerSlim zal (de verwerking van) Persoonsgegevens beveiligen overeenkomstig de voorschriften gesteld bij of krachtens de AVG en bij of krachtens overige (bijzondere) wetgeving ten aanzien van het Verwerken van Persoonsgegevens. 

Cliëntendossier
Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit bestaat uit de behandelingsoveereenkomst, aantekeningen die ik tijdens de consulten maak naar aanleiding van de gesprekken, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Het cliëntendossier wordt digitaal bewaard en is beschermd met een wachtwoord die alleen de therapeut kent.

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden voor de volgende doelen:

  • Om andere zorgverleners te informeren of als andere uitwisseling aan derden van belang is. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de de financiële administratie. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afsloten met het administratiekantoor waar wij diensten af nemen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonliijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen. 

Inzage, kopie en vernietiging cliëntendossier
U heeft altijd het recht om uw cliëntendossier en persoonsgegevens over uzelf in te kijken en u kunt een kopie aanvragen. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn van 15 jaar en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Als therapeut ben ik wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er wettelijke (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in  verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak. 

Beveiliging van uw gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computers waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, wachtwoorden, virusscanner en firewall. Met derden van wie wij diensten in kopen, zoals de webhosting van deze website, zijn zogenoemde verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. De website van Change4u – Praktijk voor Coaching en Therapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

In kaart brengen websitebezoek
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.   

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan telefonisch contact met ons op of mail ons via info@praktijkchange4u.nl.