Uw privacy bij Change4u, Praktijk voor Coaching en Therapie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij het verlenen van diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Christel Verhoeven | Eigenaar Change4u – Praktijk voor Coaching & Therapie | E: info@praktijkchang4u.nl | T: 06 30 37 97 60

Verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Voor een goede behandeling hebben wij, als uw behandeld therapeut, aanvullende gegevens nodig. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier, behandelovereenkomst of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is gaan wij discreet om. Wij zullen alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. 

Change4u registreert haar PS. food & lifestyle cliënten middels het door PS. food & lifestyle ter beschikking gestelde software. PS. food & lifestyle zal (de verwerking van) Persoonsgegevens beveiligen overeenkomstig de voorschriften gesteld bij of krachtens de AVG en bij of krachtens overige (bijzondere) wetgeving ten aanzien van het Verwerken van Persoonsgegevens. 

Indien PS. food & lifestyle cliënten gebruik maken van de PS. app en je hebt PS. food & lifestyle toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken dan zijn wij beiden, voor de verwerking van die persoonsgegevens, gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben hier met PS. food & lifestyle nadere afspraken over gemaakt, zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

  • Voor het doen van een beroep op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je je zowel tot ons als tot PS. food & lifestyle wenden. Over het algemeen zal PS. food & lifestyle degene zijn die jouw verzoek in behandeling zal nemen, tenzij je ons vraagt om je gegevens te corrigeren of aan te vullen. In dat geval zullen wij dit veelal zelf doen;
  • PS. food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center houden de persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is;
  • In het geval dat er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek, stellen PS. food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center elkaar hiervan op de hoogte binnen 24 uur na ontdekking van het datalek en houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek;
  • Indien wij jou of de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) naar aanleiding van een datalek willen of moeten informeren dan zal degene die het datalek heeft veroorzaakt dat normaal gesproken verzorgen;
  • Beide partijen zullen zich inspannen om passende technische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens. 

Cliëntendossier
Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit bestaat uit de behandelingsoveereenkomst, aantekeningen die ik tijdens de consulten maak naar aanleiding van de gesprekken, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Het cliëntendossier wordt digitaal vastgelegd in de beveiligde omgeving van MijnDiAd. 

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden voor de volgende doelen:

  • Om andere zorgverleners te informeren of als andere uitwisseling aan derden van belang is. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de de financiële administratie. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afsloten met het administratiekantoor waar wij diensten af nemen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen. 

Inzage, kopie en vernietiging cliëntendossier
U heeft altijd het recht om uw cliëntendossier en persoonsgegevens over uzelf in te kijken en u kunt een kopie aanvragen. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn van 15 jaar en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Als therapeut ben ik wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er wettelijke (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in  verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak. 

Beveiliging van uw gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computers waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, wachtwoorden, virusscanner en firewall. Met derden van wie wij diensten in kopen, zoals de webhosting van deze website, zijn zogenoemde verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. De website van Change4u – Praktijk voor Coaching en Therapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

In kaart brengen websitebezoek
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.   

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan telefonisch contact met ons op of mail ons via info@praktijkchange4u.nl.